Overige informatie

Kwaliteit:

In de Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van de behandelingen. We nemen regelmatig deelname aan inhoudelijke bij- en nascholingen. Daarnaast zijn we actief in het onderwijs en geven we regelmatig presentaties op symposia, maar ook bij bijvoorbeeld aan een verloskundige praktijk.

De hulpverleners van de Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie zijn BIG-geregistreerd.

Sinds 2016 wordt van eenieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Zie hiervoor: Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsonderzoek.
Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren kunnen we gegevens gebruiken van onze patiënten die in behandeling zijn of waren binnen onze praktijk. De gegevens worden gepseudonimiseerd gebruikt. In dit kader kunnen gegevens anoniem worden gedeeld met erkende onderzoeksinstituten, zoals het Erasmus MC te Rotterdam. Indien u hiermee akkoord gaat kunt u dit aangeven bij de behandelaar.

Privacy:

Die gegevens die worden vastgelegd met betrekking tot onze patiënten voldoen aan de voorschriften uit de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze zijn opgenomen in een Privacyreglement_Praktijk-voor-Zwangerschap-en-Psychiatrie.

Wachttijden:

Onze Praktijk hanteert momenteel een wachtlijst voor de intake. Er wordt ernaar gestreefd dat u binnen vier weken terecht kunt voor de intake (Treeknorm). De behandeling kan na de intake direct van start gaan.

Klachten- en geschillenregeling:

Mocht u een klacht hebben over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de Praktijk georganiseerd is, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen dat altijd in eerste instantie met u bespreken.  Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van De Gezonde Zaak. De afhandeling van klachten vindt plaats overeenkomstig het protocol, opgesteld volgens de ‘Wet klachtrecht cliënten zorgsector’. Uw eventuele klacht kunt u mailen naar: stichting@degezondezorg.nl, gericht aan ‘De klachtencommissie’. Omschrijf zo goed mogelijk wat de klacht is en hoe u het beste kan worden bereikt voor het geven van meer informatie.